من هستم

¦

چند وقتي بود بلاگر واسه من باز نمي شد اما امروز باز شده
فارسي هم كه شده
بايد يه دستي به اينجا بكشم
***********
پ ن :
مي نويسم پس هستم