دروغ

¦


چه مهربان بودي وقتي دروغ مي گفتي

سال نو مبارك

¦

سال نو بر همگان مبارك