بازنده

¦

یعنی ممکنه منم یه روزی ببازم؟
ممکنه کم بیارم و بازنده از میدان به در برم؟ نه من خودمو نخواهم باخت و در این نبرد نابرابر به پیش خواهم رفت و عوامل مزاحم را کنارخواهم زد
از ادمای حسود جلو خواهم زد
دست ادمای دو رو رو رو خواهم کرد
ولی این روزهای تلخ رو فراموش نخواهم کرد  روزی که تو سنگ جلوی پایم انداختی
روزی که من نبودم کلی بر من تاختی . می دانم این نبرد نابرابر است اما من نیز نخواهم گذاشت تو برنده این میدان باشی
برادر بزرگت چی او را نیز خواهم گفت که چگونه ارزوهای یه نفر را بر باد بردی - تو چگونه انسانی بودی که کمر به قتل انسانی دیگر بستی اری تو قاتلی مگر قتل فقط ریختن خون دیگریست!؟ نه تویی که تمام عمر او را بر باد دادی ، به پای خوشیهایت ریختی نیز قاتلی و بله تو قاتلی ، شاید مردمان دیگر تو را قاتل ندانند اما من که می دانم تو عمر او را بر باد دادی پس قاتلیبرادر بزرگ

¦

هیچ وقت دوست ندارم برادر بزرگِ  برادر بزرگم باشم
فرار از زندان


حرف بد

¦

همیشه حرف بد زدن ادما رو ناراحت نمی کنه بعضی وقت ها  بد حرف زدن ادما رو دلخور می کنه
از خودم

جفای خوب بودن

¦

جالبه ادم یه وقت های به خوب بودن معروف می شه و ملت انتظار دارن اون طرف همیشه خوب بمونه یعنی هیچ وقت حرف بد نزنه ، هیچ وقت عصبی نشه،  هر چی بدی کنن عکس العملی نشون نده و ....
**********
*پی نوشت: عزیزم شاید من ادم خوبی باشم اما ادم خری نیستم

*دیروز دوستم می گفت پیش استادم بودم واسه مشاوره پایان نامه یه دانشجویی اومده هی از استادش تشکر می کره که استاد شما بهترین بودی استاد شما عالی ترین بودی و استادم با متانت جواب محبت می داد ، بعد اینکه دانشجو رفته استاد به دوست گفته اکه هه چه قده این پسره لوسه برو گمشو دیگه