حرف بد

¦

همیشه حرف بد زدن ادما رو ناراحت نمی کنه بعضی وقت ها  بد حرف زدن ادما رو دلخور می کنه
از خودم

0 comments: