بازنده

¦

یعنی ممکنه منم یه روزی ببازم؟
ممکنه کم بیارم و بازنده از میدان به در برم؟ نه من خودمو نخواهم باخت و در این نبرد نابرابر به پیش خواهم رفت و عوامل مزاحم را کنارخواهم زد
از ادمای حسود جلو خواهم زد
دست ادمای دو رو رو رو خواهم کرد
ولی این روزهای تلخ رو فراموش نخواهم کرد  روزی که تو سنگ جلوی پایم انداختی
روزی که من نبودم کلی بر من تاختی . می دانم این نبرد نابرابر است اما من نیز نخواهم گذاشت تو برنده این میدان باشی
برادر بزرگت چی او را نیز خواهم گفت که چگونه ارزوهای یه نفر را بر باد بردی - تو چگونه انسانی بودی که کمر به قتل انسانی دیگر بستی اری تو قاتلی مگر قتل فقط ریختن خون دیگریست!؟ نه تویی که تمام عمر او را بر باد دادی ، به پای خوشیهایت ریختی نیز قاتلی و بله تو قاتلی ، شاید مردمان دیگر تو را قاتل ندانند اما من که می دانم تو عمر او را بر باد دادی پس قاتلی1 comments:

Anonymous

mc mamnooooon