اندر خم تعارفات

¦

آشنایی در حد سلام و چند بار دیدنه، تو تاکسی که می شینی با هم سلام واحوال پرسی می کنی و شاید چند کلمه بیشتر ، کم کم داری به مقصد می رسی و باید دست در جیب مبارکت فرو بری ، به فکر فرو می روی که کرایشو حساب کنی یا نه؟ بالاخره بعد کلی کلنجار رفتن تصمیم میگیری که فقط کرایه خودتو حساب کنی پس دسستو تو جیب مبارکت میکنی و پولی در حد کرایت بر می داری و دراز می کنی سمت راننده که ناگهان بغل دستیت سراسیمه پولی اماده می کند و کرایه تو را هم حساب می کند و تو ...0 comments: