فراموشی احساس

¦

گاهي شايد به‌تر باشد احساس‌مان نسبت به آدم‌ها را فراموش کنيم؛ نه خود آن‌ها را.