و بهاری دیگر...

¦

خلاصه بهارى دیگر
بى حضور تو
از راه مى‏رسد، ...

و آن‏چه كه زیبا نیست زندگى نیست
روزگار است،

گُل نیلوفر مردابه این جهانیم
و به نیلوفر بودن خود شادمانیم،
سقفى دارد شادكامى
كف ناكامى ناپدید است.

هر رودخانه‏اى به دریاچه خود فرو مى‏ریزد
به حسرت زنده رود ...

سال نو مبارک