بیهودگی

¦

داشتم به این فکر می کردم که بیهوده ترین کار دنیا رقصیدن به تنهایی در جمع در حالی که رقص بلند نیستی باشه . از بیرون که به قضیه نگاه می کنی  به نظر می رسه یه کار فوق العاده مضحکی باشه


0 comments: