لطفا دوستم نداشته باش

¦

لطفاٌ دوستم نداشته باش 


برای این كه دوستم داشته باشی ، هر كاری بگویی می كنم ،


قیافه ام را عوض می كنم ،


همان شكلی می شوم كه تو می خواهی ،


اخلاقم را عوض می كنم ،


همان طوری می شوم كه تو می خواهی ،


حتی صدایم را عوض می كنم ،


همان حرفهایی را می زنم كه تو می خواهی ،


اصلاٌ اسمم را هم عوض می كنم ، هر اسمی می خواهی روی من بگذار !


خب حالا دوستم داری ؟


نهصبر كن !


 


لطفاٌ دوستم نداشته باش ! چون حالا انقدر عوض شده ام كه حتی حال خودم هم از خودم به هم می خورد !


 


شل سیلور استاین

0 comments: