مراقب باش

¦

مراقب باش
مراقب رفتارت باش که به گفتار تبديل نشه
مراقب گفتارت باش که به کردار تبديل نشه
مراقب کردارت باش که به عادات تبديل نشه
مراقب عاداتت باش که به شخصيت تبديل نشه
مراقب شخصيت باش که به سرنوشت تبديل نشه

0 comments: