بنزين فشاري روي مردم

¦

بنزيني كه قرار بود سر سفره هاي مردم بياد از تو باك هاي مردم هم گرفتن
جالبه واسه اموبولانس ها هم رحم نكردن
حالا ببينيم از اين چند ميليادي كه عايدشون مي شه واسه حمل و نقل عمومي خرج مي كنن؟
مي تونيم قطاري داشته باشيم فاصله تهران تا گرگانو نمي گم 2 ساعته 4 ساعته طي كنه؟
اتوبوس به قدر كافي مي زارن؟ واسه حمل و نقل شبانه بين شهر - بين روستايي چه فكري انديشيدند؟
اين همه گروني و التهاب بازارو چي كار كردن؟
و ....
من كه چشمام آب نمي خوره
همش به نام اين ملت بوده و به كام خودشون
واقعا ببينيم عاقبت اين همه فشار زندگي بر روي مردم چي مي شه
*********
يه انقلاب مخملي؟!!!

0 comments: