در باب توانستن

¦

من هنوزم در فكر تسخير درونم هستم
هنوز نتوانستم ولي اميدوارم به توانستن
****************
من مي توانم شكست را بپذيرم اما امتحان نكردن را هرگز
مايكل جردن

0 comments: