گوهر ناب

¦

نامه چارلی چاپلین به دخترش:
تا وقتی قلب عریان کسی را ندیدی ٬ بدن عریانت را به او نشان نده.هیچ گاه چشمانت را برای کسی که معنای نگاهت را نمیفهمد گریان مکن.قلبت را خالی نگه دار ٬ اگر هم روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی سعی کن که یک نفر باشد و به او بگو که تو را بیش از خودم و کمتر از خدا دوست دارم زیرا به خدا اعتقاد و به تو نیاز دارم.
لذت آنچه را که امروز داری با آرزوی آنچه نداری خراب نکن اما بدان آنچه امروز داری روزی آرزویش را داشتی

1 comments:

mo ferferi

به خدا اعتقاد و به تو نیاز دارم.