بدون شرح

¦

اومده بود واسه بازرسي از طرف حراست
ديد تو سيستمش آهنگ موبال هستش گزارش کرد: اهنگ غير مجاز تو سيستم وجود دارد(مورد تخلف)
در همين حين زنگ موبايلش به صدا در آمد ، آهنگ موبايلش هموني بود که تو سيستم طرف ديده بود (هموني که گفته بود غير مجازه )!!!!

0 comments: