چرا؟

¦

کو کجاست؟
نمی دونم چرا
چرا همیشه فکر می کردم هستی؟
چرا به دلم تردیدی نبود؟
چرا؟
چرا آن همه حرفی که گفتی را در تو نمی بینم؟
من در حیرتم
و تو چراآنی که می گویی نیستی؟
من در عجبم
که من هنوزم در تو نمی بینم آنچه می گویی را
براستی چرا؟

0 comments: