باران

¦

وای باران باران. شیشه ی پنجره را باران شست. از دل من اما…….. چه کسی نقش تو را خواهد شست ...

0 comments: