بدون شرح

¦


اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی؟
وگربه یار رسیدی چرا طرب نکنی؟
بر گرفته از وبلاگ هزار ویک روزنه

0 comments: