خلاص

¦

دیروز امتحان آزاد رو هم دادم و خلاص حدود دو ماهی بود که شروع کردم به خوندن و بالاخره هم با کنکورش تموم شد
ریاضی و مدار منطقی رو تقریبا نزدم اما فکر می کنم بیقه رو بد نزذده باشم گر چه همیشه تو تست زدن مشکل داشتم ولی امیدوارم این بارو خراب نکرده باشم
خوب اگه قبول شم انتخاب اولو ساری زدم

دیگه اینکه باید به کارای روز مره رسیدگی کنم و ...

0 comments: