نگاهم کن

¦


نگو از گل نگو از یخ که در پاییزم

نگاهم کن نگاهم کن چه درد انگیزم

0 comments: