افاضات

¦

فردی را دیدم شیک پوشیده بود کت و شلواری و کراواتی نگاهی به پایش کردم صندل بر پایش بود

0 comments: