بدون عنوان

¦!تو در بنگاه مردم میفریبی, منم بالای منبر. این به اون در

0 comments: