باختیم و حذف شدیم

¦

این بار به پرتقال باختیم اما آبرومندانه باختیم به تیمی باختیم که شایسته برد بود دیگه می تونیم شاید بازیها رو با آرامش گاه کنیم و به تیم مورد علاقمون عشق بورزیم
از یاران این اسطوره بترسیم

0 comments: