کفشهایم را دیگری خواهد پوشید

¦

کفشهایم را دیگری خواهد پوشید
جاده ای را که در ان قدم ميزنم
ديگری خواهد پيمود
معشوقه هايم را ديگران تصاحب خواهند کرد
تنها چند تا اهنگ و چيزهای ديگر
برای دوستانی که با دقت انتخاب شده اند باقی خواهد ماند
دوستانی که زياد نيستند
اما با دقت انتخاب شده اند
چند تا اهنگ و چيزهای ديگر
برای دوستانی که با دقت انتخاب شده اند باقی خواهم گذاشت
حالا ديگر نيازی نيست بگويی
نخستين کسی هستم که عاشقت شده است
برای اينکه چنين نيست
آنقدر خام نيستم که فکر کنم اخرين عشق تو من خواهم بود
پس قولی نميدهم
شايد حرفم را باور کنی
و اجازه بدهی ترانه ای بخوانم
قبل از اينکه از هم جدا شويم ...

شل سیلوراستاین

0 comments: